Tüzük

MASİB Tüzük 1999 İndir

MOTORLU ARAÇ SATICILAR VE İTHALATÇILAR BİRLİĞİ (MASİB)  ANA TÜZÜĞÜ

1) Birliğin adı Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği, kuruluş yılı 1997 yılı olup, adresi Atatürk Caddesi, No: 79, Lefkoşa’dır. Birliğin kısa ismi “MASİB” dir. Birliğin herhangi bir şubesi yoktur.

2) Birlik Siyasetle uğraşmaz ve siyasi amaç taşımaz.

3) Birliğin amaçları; Üyelerin hak ve menfaatlerini korumak; üyeleri arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişini sağlamak; Üyelerin karşılaştıkları sorunların çözümünde onlara yardımcı olmak; Üyeleri ile müşteri arasında işbirliği sağlamak.

4) Birlik amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetleri ve benzerleri yapar;

a) Motorlu araçların tanıtılmasını ve pazarlanmasını sağlayıcı yayınlar, broşürler, sergiler, paneller ve benzeri öğretici ve eğitsel çalışmalar yapar ve etkinlikler düzenler. b) Üyelerin sorunlarının çözümünde, haklarının korunmasında resmi ve yarı resmi kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur, c) Birlik üyeleri arasında dayanışmayı geliştirip pekiştirmek için sosyal içerikli etkinlikler düzenler. d) Üyeler arasında bilgi alışverişini temin edici dergi, broşür yayınlar. e) Yurt içinde ve/veya yurt dışında Yönetim Kurulunun uygun göreceği kuruluş, birlik ve derneklerle temas ve işbirliği yapar.

5) Birliğin kurucuları;

Birlik Kurucu Üyelerinin isim ve adresleri ile meslekleri Ek Listededir.

6) Birliğe üye olabilme ve oy hakkı;

a) Birliğin amaçları doğrultusunda fiilen faaliyet göstermek kaydıyla 18 yaşını doldurmuş olan seçme ve seçilme yeteneğine sahip K.K.T.C vatandaşları birliğe üye olabilmek için başvurabilirler. b) Üyelik başvuruları Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülür ve karara bağlanır, üyeliğe kabul edilen müracaatçını üyeliği Birliğe olan mükellefiyetini yerine getirmesiyle başlatılır. Üyenin üyelik aidatını yatırmasından başlayarak iki ay sonra ise üye oy kullanma hakkına sahip olur. Birliğin herhangi bir kurulunda adaylık da ayni kurala tabidir. c) Bu kural, Birlik organlarının ilk kez seçiminde uygulanmaz ve sadece kuruluş tamamlandıktan sonra üye olacaklar için geçerlidir. d) Asli Üye: Birliğe üye olup aidatlarını düzenli olarak ödeyen ve birlik amaçları doğrultusunda verilen görevleri yerine getiren üyeler asli üyelerdir. Asli üyelerin Genel Kurulda oy hakları vardır. e) Fahri Üye: Birliğe ve Birlik amaçlarına sempati duyan ve Birliğe maddi ve manevi yardımlarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı kimseler olup, yönetim kurulu kararı ile şeref üyesi olarak kabul edilirler. Bu hususta toplantı ve karar nisabı 2/3 çoğunluktur. Fahri üyelerin Genel kurulda oy hakları vardır.

7) Birlikten İstifa;

a) Her üye Yönetim Kuruluna vereceği yazılı bir ihbarla Birlikten istifa edebilir. Birlikten istifa eden bir üye, aidatlarını geri alamaz ve istifa ettiği takdirde Birliğin sağlamakta olduğu imkânlardan yararlanamaz. b) Birlik organlarında görev almayan üyenin istifa başvurusunun Yönetim Kuruluna yazılı olarak yapılmasıyla üyenin üyelik vakfı sona erer. c) Birlik organlarında görev alan üyenin istifası halinde ise üyelik vasfı Yönetim Kurulu istifa başvurusunu 15 gün içinde karara bağlar. Aksi takdirde bu sürenin sonunda üyelik kendiliğinden sona erer. d) Birlik üyeliğinden istifa eden bir üye, üyelik için tekrar başvurması halinde Yönetim Kurulu kararıyla ve uygun göreceği koşullarda yeniden üye kabul edilebilir.

8) Birlikten İhraç Ve Cezalandırma;

Birlik Tüzüğü ve/veya Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket eden ve/veya kararlara uymayan ve/veya ahlak ve edebe aykırı davranışta bulunan ve/veya yapılan yazılı ihbara rağmen üyelik aidatını ödemeyen üye Yönetim Kurulu kararı ile Disiplin Kuruluna sevk edilir. Disiplin Kurulu kararı ile ihraç edilen üye ancak Genel Kurul kararı ile yeniden üyeliğe alınabilir.

9) Birliğin Organları;

A) Genel Kurul  :  Birliğin en üst organıdır. B) Yönetim Kurulu    : Genel kurul tarafından seçilen 7 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. C) Denetleme Kurulu  : Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur apoteketgenerisk.com. D) Disiplin Kurulu        : Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur.

A) Genel Kurul:

10)  Genel Kurul Oluşumu;

a) Genel Kurul, Birlik üyelerinin en az yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır ve hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Genel Kurul Başkanının oy kullandığı tarafın görüşü karar sayılır. b) Çoğunluğun oluşmaması halinde toplantı yarım saat sonraya ertelenir ve yarım saat sonra toplantı yapıldığında çoğunluk aranmaksızın toplantıda hazır olanlarla yapılır. Kararlar hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının oyu iki sayılır.  c) Genel Kurul tarafından alınan karar ve/veya kararlar, resmi mercilere ve ilgililerin adreslerine iadeli taahhütlü posta marifetiyle tebliğ edilir.

11)  Genel Kurulun İdare Şekli;

a) Genel Kurul toplandıktan sonra hazır bulunan üyeler arasından öneri üzerine açık oylama ile Başkanlık Divanı seçilir. Başkanlık Divanı, bir başkan ve iki

üyeden oluşur. Divan başkanı toplantıyı idare eder ve organların yeniden seçimini ve gündem maddelerinin görüşülmesini sağlar. b) Toplantı sonunda Genel Kurul toplantı tutanakları ve kararları Genel Kurul Divanı tarafından imzalanarak muhafaza edilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir. c) Genel Kurul gündeminde olmayan bir konu, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile gündeme alınabilir veya tüzüğün herhangi bir maddesi değiştirilebilir. d) Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı vekâlet yolu ile kullanılamaz.

12)  Genel Kurulun Görevleri:

a) Yönetim Kurulunun mali ve çalışma raporlarını görüşmek aklamak veya aklamamak b) Birlik organlarını seçmek c) Öneri ve dileklerde bulunmak d) Gerekli hallerde tüzük değişikliklerini yapmak e) Birlik için gerekli taşınmaz ve/veya taşınır malların satın alınması ve/veya mevcut taşınmaz ve/veya taşınır malların satılması ve/veya kiralanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

13)  Olağan Toplantı:

Genel Kurul, her yıl haziran ayının ikinci yarısı içinde yapılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarihinden bir hafta önce en az iki kez yerel günlük gazetede Genel Kurul gündem, tarih, yer ve saatini bir gün süre ile ilan eder ve birlik duyuru panosuna mali çalışma raporları ile birlikte asar.

14)  Olağanüstü Toplantı;

Olağanüstü Genel Kurul, Birlik üye sayısının en az beşte birinin yazılı istemi ve/veya Yönetim Kurlunun istemi ile istem tarihinden en geç yedi gün içerisinde toplanır. Yönetim Kurulu toplantı tarihinden iki gün önce en az iki

yerel günlük gazetede olağanüstü genel kurulun gündem, tarih, yer ve saatini bir gün süre ile ilan eder ve Birlik duyuru panosuna asar.

B) Yönetim Kurulu;

15)  Yönetim Kurulu, üyelerin Genel Kurulda gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilen 7 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

16)  Yönetim Kurulu seçimi, kapalı oy, açık tasnif ve oy çokluğu ile yapılır. Seçim şekli Genel Kurulca yeniden düzenlenebilir. Yönetim Kurulu üyeleri 1 yıl süre ile görev yapar. Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

17)  Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri İle Çalışma Şekli;

a) Yönetim Kurulu Birliği temsil eder. b) Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev bölümü yapar ve/veya bir kaçına belli görevlerde temsil görevi verir. c) Birlik gaye ve faaliyetleri için en az 15 günde bir toplantı yapar. Mazeretsiz üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliği düşer. d) Yönetim Kurulu seçildikten sonra en geç bir hafta içinde görev bölümü yapar. e) Birlik amaçlarının gerçekleşmesine yarayacak her türlü kararları alır ve harcamaların yapılmasını kararlaştırır. f) Yönetim Kurulunun toplanma nisabı 4’tür. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. g) Genel Kurulca kendisine verilen diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

18)  Başkanın Görev ve Yetkileri;

a) Birlik Yönetim Kuruluna başkanlık yapar ve alınan kararları uygular. b) Birliği bütünüyle temsil eder. c) Birliğin parasını muhafaza etmek için, Yönetim Kurulu kararıyla Bankada hesap açtırır.

d) Yönetim Kurulunun yazılı onayı alınmak kaydıyla sayman ve/veya Yönetim Kurulunun bir üyesiyle birlikte imza atarak Bankadan para çeker. e) Başkan, Birliğin genel ve ilke amaçları doğrultusunda üyelerin aksi tavır ve davranışlarını denetler ve uygun bir biçimde uyarır.

19)  Sekreterin Görev Ve Yetkileri;

a) Yönetim Kurulunun rapor yazıcılığını yapar. b) Yazışmaları yönetir.

20)  Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri;

Başkanın bulunmadığı zamanlarda Birliği temsil eder ve onun görevlerini yapar, yetkilerini kullanır.

21)  Saymanın Görev ve Yetkileri;

a) Birliğin hesap ve mali işlerini yürütür. b) Yönetim Kurulunun yazılı onayı alınmak kaydıyla Başkanla birlikte imza atarak Bankadan para çeker.

C) Denetleme Kurulunun Oluşumu;

22)  Genel Kurul bir yıl süre ile görev yapmak üzere birlik üyeleri arasından üç asil, bir yedek üyeden oluşan Denetleme Kurulunu seçer. Denetleme Kurulu üyeleri birliğin diğer organlarında görev alamazlar. Denetleme Kurulu üyeleri kendi aralarından birini Başkan seçer.

23)  Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri;

Denetleme Kurulu yönetim kurulunca tutulan defter ve hesapları yılda iki defadan az olmamak üzere gerekli göreceği zamanlarda inceler, denetler ve Genel Kurula rapor sunar. Gerekli gördüğü hallerde, olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması için yönetim kuruluna gerekçeli öneride bulunur.

D) Disiplin Kurulu;

24)  Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil, bir yedek üyeden oluşur ve bir yıl süre ile görev yapar. Disiplin Kurulu kendi arasından bir Başkan seçer. Disiplin Kurulu üyeleri Birliğin diğer organlarında görev alamazlar.

25)  Disiplin Kurulu Kararları;

a) Disiplin Kurulu, kararlarını oy çokluğu veya oy birliği ile alır. b) Disiplin Kurulu kararları kesindir. c) Disiplin Kurulu kararları, Başkan tarafından Yönetim Kuruluna bir yazıyla bildirilir. d) Disiplin Kurulu kararları, ilgili üyeye bir de yazıyla bildirilir.

26) Disiplin Kurulu Toplantıları;

1) Disiplin Kurulunun toplantı günü, yeri ve gündemi Disiplin Kurulu Başkanı tarafından üç iş günü önceden yazı ile üyelere duyurulur. Kurul tüm üyelerin katılması ile toplanır. Bildirilen günde, üyelerin tümünün katılamaması sebebiyle ilk toplantı yapılmazsa, tespitten sonraki toplantı gününde bu şart aranmaksızın toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar alır. 2) Disiplin Kurulu kendine intikal eden bir işi iki hafta ve herhalde bir ay içinde sonuçlandırır. Kararların bir örneği Başkan tarafından Birlik Yönetim Kuruluna bildirilir.

27)  Disiplin Hükümleri;

a) Herhangi bir surette Birlik Yönetim Kurulu Başkanına intikal eden bir üyenin disiplinsizliği ve/veya birlikten ihraç edilecek bir durumun varlığı halinde Birlik, Yönetim Kurulu Başkanı konuyu, Birlik Yönetim Kuruluna sevk eder. b) Birlik Yönetim Kurulu, üyenin Disiplin Kuruluna sevk edilmesine kani ise, konunun araştırılması, ifadelerin alınması amacıyla Birlik üyeleri arasından bir soruşturma memuru atar. Soruşturma Memuru, aleyhinde suç isnada edilen

üyeye, suç isnadını yazılı olarak bildirir. Aleyhinde suç isnada edilen üye, söz konusu yazının kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içinde yazılı savunmasını verebilir. c) Soruşturma memuru, konuyu bir rapor halinde Birlik Yönetim Kurulu Başkanına bildirir. Yönetim Kurulu da konuyu ve/veya disiplin suçu işleyen üyeyi alacağı bir kararla Disiplin Kuruluna sevk eder. d) Disiplin Kurulu, konuyu inceledikten ve/veya disiplin suçu işleyen birlik üyesinin durumunu tetkik ettikten sonra kararını verir. Disiplin suçu ile itham edilen Birlik Üyesi, Disiplin Kurulunda dinlenmek zorundadır. Disiplin Kurulu gerek görürse tanıkları da dinler. e) İsnada edilen disiplin suçuyla doğrudan ilişkisi olan disiplin kurulu üyesi disiplin kurulu toplantısında bulunmaz, yerine yedek üye katılır. f) Disiplin Kurulu, kendisine aktarılan konuyu en geç 15 gün içinde inceleyip karara bağlar.

28)  Disiplin Cezaları;

Birlik Ana Tüzük hükümlerine ve/veya herhangi bir hükmüne ve/veya Yönetim Kurulu Kararlarına uymayan ve/veya ahlak ve adaba aykırı davranışta bulunan Birlik üyesine, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 29’uncu maddede sıralanan cezalardan birisi verilir.

29) Disiplin Cezalarının Türleri ve Ceza Uygulanacak Eylem ve Davranışlar;

a) Uyarma Cezası; Birlik Ana Tüzük hükümlerine uymayan davranışlarda bulunan Birlik üyesinin disiplin kurulu kararıyla sözlü olarak uyarılmasıdır. b) Kınama Cezası; Birlik Yönetim Kurulu kararlarına uymayan ve/veya yerine getirmeyen birlik üyesinin bu davranışlarda kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. c) Birlikten İhraç; Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak ve/veya ahlak ve adaba aykırı davranışta bulunan Birlik Üyesi Disiplin Kurulu kararıyla Birlikten ihraç edilir. Birlik, Disiplin Kurulunun Birlikten ihraç kararı

yazılı olarak ilgili Birlik üyesine bildirilir. İhraç halinde üyenin Birlik vasfı sona erer. Keza ihraç edilen üye aidatlarını geri alamaz.

30) Birliğin Gelir Kaynakları; a) Birlik üyelerinin ödeyeceği aidatlar b) Aidat miktarı yıllık 250 TL’dir c) Bağışlar d) Resmi Makamlardan sağlanacak yardımlar e) Üye kaydı 200 TL’dir.  f) Birlik amaçlarına uygun yollarla sağlanacak gelirler

31) Hesapların Murakabesi;

Dernek hesaplarının murakabesi Denetleme Kurulu tarafından yapılabileceği gibi, yetkili murakıplar tayin edilerek de denetleme yapılabilir. Hazırlanacak denetim raporu Genel Kurula sunulmak üzere Dernek Başkanına verilir.

32) Lokale Devam;

Birliğin lokali olduğu takdirde, Birlik lokaline üyelerden gayri şahısların devam etmesi yasaktır. Lokalin görülebilecek bir yerine “üye olmayanlar devam edemez” ibaresi asılmalıdır. Ancak, üyelerin misafiri olarak fakat devamlı olmamak kaydıyla üye olmayanlar girebilirler.

33) Birliğin Feshi ve Tasfiyesi;

Birliğin fesih ve kapanması Birlik Genel Kurulunun 3/4 ‘ ünün oyunu gerektirir. Birliğin feshine karar verildiği takdirde, mal ve paralarının Genel Kurulca seçilecek tasfiye kurulu tarafından sonuçlandırılır.

34) Eğer Birliğin feshine karar verilmişse, karar neticesinde ve Birliğin tüm mükellefiyetleri yerine getirildikten sonra Birliğin maddi varlığı, ayni amaçlı bir kuruluş veya bir hayır kurumuna hibe edilir.

35) Yönetim Kurulu Genel Kurul kararlarını ve yeni Yönetim Kurulu üyelerinin isimlerini, kimlik numaralarını ve adreslerini en geç on gün içerisinde Lefkoşa Kaymakamlığına bildirecektir.

36) Tutulacak Defterler;

a) Üyeleri gösteren bir defter b) Genel ve Yönetim Kurulu kararlarını gösteren bir defter c) Gelir ve giderleri gösteren bir defter d) Gelen ve giden evrak defteri e) Birliğe misafir getiren üyelerin ve getirdikleri misafir isimlerini gösteren bir defter

37) Ana Tüzüğün Değiştirilmesi;

Birlik Ana Tüzüğü, Birlik Genel Kurulu tarafından, Birlik üyelerinin en az 7 üyesinin önerisi ve Genel Kurul toplantı yeter sayısının salt çoğunluğunun oyuyla değiştirilir.

MOTORLU ARAÇ SATICILAR BİRLİĞİ (MASİB) ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

1. Ana tüzüğün 6 (b) fıkrasının 4’üncü satırında yer alan “iki ay sonra ise üye oy kullanma hakkına sahip olur” ifadesi kaldırılıp yerine “aidatın ödenmesi ile oy kullanma hakkına sahip olu” söz dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

2. Ana tüzüğün 9’uncu maddesine E fıkrası ilave edilir. E onur kurulu: Birlik Yönetim Kuruluna geçmiş dönemlerde Başkanlık yapmış kişilerden oluşur. Birlik yönetim kuruluna oy hakkı olmaksızın tavsiyelerde bulunur.

3. Ana Tüzüğün 11 (d) fıkrasındaki “oy hakkı vekâlet yolu ile kullanılmaz” ifadesi kaldırılarak, “oy hakkı vekâlet yolu ile kullanılabilir” ifadesi konarak değiştirilir.

4. Ana Tüzüğün 30’uncu maddesine “Birliğin Gelir Kaynakları Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir” cümlesi ilave edilir.

Masib.net @ 2015. Tüm hakkı Saklıdır.

escort kayseri escort aydın escort denizli escort çanakkale escort bursa