Tüzük

MASİB Tüzük İndir

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

MOTORLU ARAÇ SATICILAR VE İTHALATÇILAR BİRLİĞİ  TÜZÜĞÜ

 

 

1.     Kısa İsim Bu tüzük, Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Tüzüğü olarak isimlendirilir. Birliğin kısa ismi MASİB’dir.
 1. Birliğin

Amaçları

 

(1)   (A)        Motorlu Araç Satış ve İthalat işiyle iştigal eden üyeleri arasında yardımlaşma ve

dayanışmayı sağlamak, üyelerin ve sektörün ortak ekonomik, sosyal, kültürel

çıkarlarını korumak ve üyeleri temsil etmek ve birlik üyelerinin verimli ve uyumlu

çalışma olanaklarına kavuşmalarını sağlamak için her türlü çaba ve girişimlerde

bulunmak,

(B)        Kayıt dışı araç ithal ve satışlarını önlemek,

(C)        Tüketici haklarının korunmasına katkıda bulunmak.

 

(2)   Birlik hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz ve siyasi amaç taşımaz.

 

 1. Kapsam  İşbu tüzük ile birliğin çalışması, organları, görev, yetki ve sorumlulukları,

                    üyelik şartları ve sektörün ilerlemesi için denetim, yaptırım ve eğitim

faaliyetlerini düzenlenmektedir.

.

 1. Birliğin  Birliğin merkezi Lefkoşa’dır. Birlik Lefkoşa’da Atatürk Caddesi, No.76, K. Kaymaklı

Merkezi      adresinde faaliyet göstermektedir.

 

 1. Birliğin Görev

            ve Yetkileri; 

(1)       (A)      Meslek ahlakını ve birlik üyeleri arasındaki dayanışmayı

sağlamak ve disiplini korumak, motorlu araç ithal ve satış

işlerinin genel menfaatlere uygun şekilde gelişmesine

yardımcı olmak ve çalışmak,

(B)       Motorlu araçlarla ilgili bilgi ve haberleri derleyerek birlik üyelerine

ulaştırmak, resmi makamlarca istenilen bilgileri vermek ve

gerek üyelerinin gerekse tüketicilerin ihtiyacı olabilecek her

türlü bilgiyi müracaatları durumunda kendilerine vermek veya

bunların elde edilmesini kolaylaştırmak,

(C)       Motorlu araç ithal ve satış işleriyle ilgili olarak endeks ve

istatistikler düzenlemek,

(Ç)       Motorlu araç ithal ve satış işlerinde Tüzükler uyarınca

ticari örf, adet ve teamülleri tespit etmek,

(D)       Motorlu araç ithal ve satış işlerinde uyulması zorunlu

mesleki kararlar üretmek veya almak,

(E)        Motorlu araç ithal ve satışında ve yedek parça temininde

tüketicileri aydınlatmak, onlara bilgi vermek,

(F)        Motorlu araç ithalatçı ve satıcılarının iş faaliyetlerini

dikkate almak suretiyle sınıflandırmak,

(G)       Tüketicilerle ve onların bağlı olduğu tüketici örgütleriyle

işbirliği yaparak onlara kaliteli ve güvenli hizmet sunmaya çalışmak,

(H)       Yurt dışındaki motorlu araç satışı ve ithali ile ilgili örgütlerle,

federasyonlarla veya birliklerle veya özel veya tüzel kişilerle

ilişki kurmak, bilgi alışverişinde bulunmak,

(I)        Motorlu araç ithal veya satış işlerinden doğacak anlaşmazlıklarda

hakem görevi yapmak veya bilirkişi hizmetinde bulunmak,

(İ)         Birliğin amaçları uyarınca gazete, dergi, mecmua,

kitap ve broşür basıp yayınlamak,

(J)         Birlik amaçlarını geliştirmek için Birlik adına taşınır veya

taşınmaz mal almak, değiştirmek, kiralamak, ipotek ve

rehin etmek veya elden çıkarmak,

(K)      Birlik amaçlarına hizmet için bağış veya hediye kabul etmek

ve/veya bağışta bulunmak,

(L)       Birliğe gelir sağlamak amacı ile piyango, eğlence, sergi, seminer

ve konferans yapmak,

(M)     Yukarıdaki bentlerde belirtilen hususlarda ve genellikle motorlu araç

ithal ve satış işlerinde gerektiğinde resmi makamlara önerilerde ve

tavsiyelerde bulunmak,

(N)      Birlik amaçları doğrultusunda personel istihdam etmek.

(O)      Birlik işbu tüzüğün 2. ve 5. Maddeleri gereğince ve Birlik ile üyelerinin

hak ve menfaatleri hususunda her türlü dava açma hak ve yetkisine

sahiptir.

(P)       Ulusal ve/veya uluslararası fon ve hibe programlarından yararlanmak

kazanç amacı gütmeyen ticari faaliyetlerde bulunmak.

 

(2)        Birlik, bu tüzük ve yasal mevzuat tahtında kendisine verilen yetkilere haizdir.

 

Üyelik                  6.    (1)       Motorlu araç ithal veya satış işlerinde faaliyet gösteren, aşağıdaki

koşulları taşıyan ve yurttaş olan kişi ve/veya kişiler ile bu kişi ve/veya kişilerin

sahibi ve/veya hissedarı olduğu ve/veya yönettiği tüzel kişiler aşağıdaki şartları taşımaları ve/veya yerine getirmeleri ve/veya belgeleri sunmaları durumunda Yönetim Kurulu kararı ile birliğe üye olabilirler.

 

 • Başvuranın kimlik kartı,
 • Polis Genel Müdürlüğünden alınmış karakter belgesi,
 • Rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, hileli iflas ve

benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak,

(Ç)       Mahkeme tarafından müflis ilan edilmemiş olmak,

 • Kurucunun tüzel kişi olması halinde aşağıdaki belgeler istenir;
 • Şirketler Mukayyitliğinden alınmış onay belgesi,
 • Başvuruda bulunan kişinin temsilci olduğuna ilişkin şirketin tasdikli belgesi,
 • Şirket hissedarlarının Polis Genel Müdürlüğünden alınmış sicil kayıt belgesi.
 • Vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belge,
 • Şirketler Mukayyitliğinden alınmış isim tescil belgesi,
 • İlgili belediyeden veya Şehircilik Dairesinden alınan işyeri açabilme izin belgesi,
 • Üyelik başvurusu yapan kişi işbu tüzükte belirtilen (A) Sınıfı veya (B) Sınıfı veya (C) Sınıfı motorlu araç satıcılığı yapacağını gösteren müracaat belgesi.

 

(2)     Başvuru en geç on (10) gün içinde Başkan tarafından Yönetim Kuruluna

götürülür ve en geç on (10) gün içinde Yönetim Kurulunca karara bağlanarak                                     başvuru sahibine bildirilir. Üyeliği onaylanan başvuru sahibi ilk                                                             kayıt ücreti ile yıllık üyelik aidatını ödeyerek üyeliğini kesinleştirir.

 

(3)     Birliğe üye kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarı Yönetim Kurulunun önerisi

ile iki (2) yılda bir Genel Kurulda belirlenir. Yıllık aidat, motorlu araç satıcısının sınıfına göre belirlenir. Yıllık aidat yürürlükteki brüt aylık asgari ücret tutarının iki katını aşamaz ve her yılın Haziran ayı sonuna kadar ödenir.

Üye kayıt ücreti ise son belirlenen yıllık aidatın beş katını aşamaz.

 

(4)      Üyeliği reddedilen kişinin Mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

 

Üyelik                    7.  (1)       Motorlu araç ithal ve satış işleriyle uğraşan motorlu araç

Zorunluluğu                          satıcısı gerçek veya tüzel kişi birliğe üye olma hakkına sahiptir.

 

(2)       Birliğe üye olmayan gerçek veya tüzel kişi başka herhangi bir Yasada aksine

bir kural bulunmasına bakılmaksızın motorlu araç ithal ve satış işiyle

uğraşamaz.

 

Üyelik Belgesi       8.  (1)       Birlik üyeleri birliğin vereceği üyelik belgelerini işyerlerinde kolaylıkla

Bulundurma                          görülebilecek bir yere asmakla yükümlüdürler.

Zorunluluğu

(2)       Üyelik belgesinin üzerinde, üyenin işletmekte olduğu işyerinin

sınıfı da belirlenir.

 

Üyelikten              9.   (1)     Aşağıdaki (A), (B) ve (C) bentlerinde belirtilen durumlarda

düşürülme                            üyelik sona erer;

 

(A)      Bu Tüzüğün 7’nci maddesinin (1)’inci fıkrasında belirtilen

                                                niteliklerden birini kaybedenlerin üyeliği Disiplin Kurulu tarafından

düşürülerek sona erer,

(B)       Üyelik aidatını iki (2) yıl üst üste ödemeyenlerin üyeliği otomatik

olarak sona erer,

(C)       Kendi arzusuyla üyelikten ayrılmak istediğini Birlik Başkanlığına

yazılı olarak bildiren üyelerin kayıtları silinerek üyelikleri sona erer.

 

(2)     Yukarıdaki (1)’inci fıkranın (A) ve (B) bentleri uyarınca üyeliği sona eren

gerçek ve/veya tüzel kişinin Mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

 

Sınıflandırma ve  10. (1)     Üyelik belgesi 12’nci madde koşullarına bağlı olarak (A) Sınıfı, (B)

Sınıflandırma                       Sınıfı ve (C) Sınıfı olmak üzere üç guruba ayrılır.

Belgesi Verilmesi       

(2)       Birliğe üyelik müracaatı ile birlikte gerçek veya tüzel kişiye

müracaatıyla (A) Sınıfı veya  (B) Sınıfı veya (C) Sınıfı motorlu araç satıcılığı

yapmak üzere Birlik tarafından sınıflandırma belgesi verilir ve gerçek veya

tüzel kişinin işyeri olarak kullanacağı yer,  Yönetim Kurulu üyeleri tarafından

yerinde incelenir; yerinde yapılan inceleme sonucu ve bu Tüzük uyarınca

müracaatı uygun görülen gerçek veya tüzel kişiye Yönetim Kurulu tarafından

(A) Sınıfı veya (B) Sınıfı veya (C) Sınıfı motorlu araç satıcılığı sınıflandırma

belgesi verilir.

 

 

 

(3)       Sınıf değiştirmek isteyen üye, Birlik Yönetim Kuruluna başvurmak ve gireceği sınıf için saptanmış olan ücreti ödemek suretiyle sınıf değiştirebilir.

 

(4)       (A) sınıfı veya (B) sınıfı veya (C) Sınıfı motorlu araç satıcısı, duruma göre yukarıdaki  (1)’inci, (2)’inci ve (3)’üncü fıkralarda belirtilen hizmetlere ek olarak Tüzüklere ve yasal mevzuata uymak koşulu ile sigorta hizmetleri verebilir, araç tamir, bakım, yedek parça, oto yıkama ve motorlu araçlarla ilgili her türlü hizmetleri yapılabilir.

 

Motorlu Araç        11.  (1)     Her motorlu araç satıcısının işyerinin bir ismi ve bir amblemi olacaktır

Satıcısının Adı ve                  ve bu isim ve amblem üyelik belgesinde yer alacaktır.

Amblemi

(2)     Motorlu araç satıcısının işyeri ismi ve amblemi başka bir üye

tarafından kullanılamaz.

 

Şube Açma            12.  (1)     Üye, motorlu araç satıcılığıyla ilgili olarak ülke içinde şube açabilir.

 

(2)     Üyelik belgesi sahibi bir üyenin, şubesi olması ve şubesinin de bu Tüzük

uyarınca belirtilen kurallara uygun olduğunun tespit edilmesi durumunda

şubelere de usulüne uygun müracaatları halinde işletme belgesi verilir.

 

(3)     Şubeler, tabelalarında, kayıtlarında, mühür ve kaşelerinde,

bağlı bulundukları merkezi açık bir şekilde adresleriyle birlikte

belirtirler.

 

(4)     Şubelerin esas merkezi motorlu araç satıcısına verilen belgenin

üzerine yazılır.

 

(5)      Şubeler de bu Tüzük kurallarına uymak zorundadırlar.

 

Motorlu Araç      13.  (1)      Motorlu araç satıcısı, işyerlerinde  personel istihdam edebilirler.

Satıcısının

Personel                       

İstihdam Etmesi         (2)      Motorlu araç satıcısı işyerinde personel istihdam etmesi durumunda, istihdam

ve Yükümlülükleri               edilen personel ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca tüm

yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

 

Birliğin Organları ve Birlik Toplantıları

Birliğin         

Organları              14.            Birliğin organları şunlardır,

(1)        Genel Kurul,

(2)        Yönetim Kurulu,

(3)        Denetleme Kurulu,

(4)        Disiplin Kurulu.

 

Genel Kurulun    15.  (1)      (A) Genel Kurul, Birliğinin en yüksek karar organıdır.

Oluşumu,

Görev ve Yetkileri                (B) Genel Kurul, kayıtlı ve yükümlülüklerini yerine getiren üyelerden veya üye

temsilcilerinden oluşur.

 

(2)      Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 

(A)       Denetleme Kurulunun sunduğu faaliyet raporları ile mali raporları

görüşmek ve mali raporu aklamak,

 

(B)       Başkan, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin

Kurulu, üyelerini seçmek,

 

(C)       Gerektiğinde Genel Kurulun gündem maddeleri ile ilgili komisyonlar

kurmak ve bu komisyonların üyelerini seçmek,

 

(Ç)       Yönetim Kurulu ve üyeler tarafından Genel Kurul gündemine getirilen

konuları görüşüp karara bağlamak ve Birliğin amacına ulaşabilmesi için       Yönetim Kuruluna öneriler sunmak,

 

(D)       Birliğe üye kaydı, aidatlar ve (A) Sınıfı veya (B) Sınıfı veya (C) Sınıfı

motorlu araç satıcısı üyelik belgesi ücreti ile ilgili parasal miktar ve

koşulları saptamak,

 

(E)        Bu Tüzüğün 25’inci maddesinin (2)’inci fıkrası kuralları

uyarınca Disiplin Kurulu tarafından verilen üyelikten

çıkarma cezasına karşı yapılan başvuruları görüşerek

karara bağlamak,                                                                                                                                                                                                (F)        Bu Tüzüğün verdiği diğer görevleri yapmak.

Genel Kurul          16.   Genel Kurul, aşağıdaki kurallar uyarınca iki (2) yılda bir Şubat ayında

Toplantıları                   toplanır;

 

(1)       Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az 48 saat önce Genel Kurul

toplantısına  katılıp oy kullanma hakkı olan üyelerin listesini düzenler.

 

(2)        Genel Kurula katılacak üyeleri, Genel Kurul Toplantı tarihinden en az on gün

önceden,  Yönetim Kurulu kararıyla, Başkan tarafından toplantının günü,

saati, yeri ve gündemi,  belirtilmek suretiyle, en az iki tane günlük yerel

gazetede bir gün süre ile ilan edilerek toplantıya çağrılır.

 

(3)       Birlik organlarına aday olan üyeler adaylık müracaatlarını yazılı olarak en az

72 saat öncesinden Yönetim Kuruluna sunmak zorundadırlar.

 

(4)        Genel Kurul toplantı günü ve saatinde üye tamsayısının salt çoğunluğunun

sağlanamaması durumunda toplantı yarım saat sonrasına tehir edilir ve salt

çoğunluk aranmaksızın genel kurul yapılır.

 

(5)        (A) Üyenin tek oy hakkı vardır.

 

 • Genel Kurul toplantısı başlama saatinden en geç 30 dakika önce temsilci olduğunu gösteren bir belgeyi Yönetim Kuruluna veren üye tüzel kişinin temsilcisi toplantıya katılabilir ve oy kullanabilir.

 

(6)        Toplantıda, Yönetim Kurulu tarafından önceden belirlenen gündemde yer alan

maddeler görüşülür.

Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az dörtte biri tarafından önerilen

konuların gündeme alınması zorunludur.

 

(7)       Genel Kurulda kararlar, bu Tüzüğün 18 ve 19’uncu maddesindeki düzenlemeler hariç açık oylama usulüyle hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır ve secimler yapılır.

 

(8)        Toplantı, Başkan veya onun görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi

tarafından açılır. Açılıştan sonra açık oy kullanılarak ve toplantıya katılanların

salt çoğunluğuyla toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı ile iki katipten

oluşan Başkanlık Divanı seçilir.

 

(9)        Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Divan Başkanı ile birlikte

imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim

Kuruluna verilir.

 

Olağanüstü            17.  (1)     Genel Kurul aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu

Genel Kurul                          tarafından on beş gün içersinde olağanüstü toplantıya çağrılabilir;

Toplantıları

(A)       Yönetim Kurulunun ve Denetleme Kurulunun gerekli

gördükleri hallerde, ve

 

(B)       Üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine.

 

(2)   Olağanüstü Genel Kurul’a çağırmada bu Tüzüğün 17’nci maddesi kuralları

uygulanır.

 

(3)   Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sadece gündemde bulunan

konular görüşülür.

 

Yönetim                 18.   (1)    Yönetim Kurulu, Başkan, Asbaşkan, Yazman (Sekreter), Sayman

Kurulunun                             ve beş faal üye olmak üzere dokuz kişiden oluşur,

Oluşumu

(2)   Önce, Başkan Genel Kurul tarafından, üyeler arasından gizli oyla seçilir ve hemen sonra da sekiz asil, iki yedek üye gizli oylama usulüyle seçilir,

 

(3)    Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyeleri bir arada seçilir ve

seçimde sıra ile en çok oy alanlar asil, oy sıralarına göre onları

izleyenler de yedek üyeliklere seçilmiş sayılırlar,

 

(4)    Yönetim Kurulu içindeki görevlendirmeler, ilk Yönetim Kurulu

toplantısında yapılır,

 

(5)    Birliği, Yönetim Kurulu adına ve Yönetim Kurulunun alacağı

kararlar doğrultusunda Başkan temsil eder,

 

(6)    Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Asil

üyelerden birisinin herhangi bir nedenle görevden ayrılması

durumunda yerine en çok oy almış olan yedek üye geçer.

Oyların eşitliği halinde eşit oya sahip yedek üyeler arasında kura çekilir,

 

(7)   Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması durumunda Asbaşkan Birlik Başkanlığı görevini vekaleten üstlenir. Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde birliği olağanüstü seçimli genel kurula götürür.

 

(8)    Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin mazeretsiz üç defa üst üste

Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaması durumunda Yönetim Kurulu

üyeliği düşmüş olur.

 

(9)   Birlik Başkanı en fazla art arda 3 dönem görev ifa edebilir. Art arda 3

Dönemden sonra birlik başkanının görev ifa etmesi ve/veya aday olması

mümkün değildir.

 

 

Yönetim                   19.  Yönetim Kurlunun görev ve yetkileri şunlardır;

Kurulunun

Görev ve Yetkileri        (1)  Genel Kurul kararlarını uygulamak,

 

(2)   Birliği, idari, mali, adli, bütün resmi makamlar ve üçüncü

şahıslar karşısında mesleki konularda temsil etmek,

 

(3)   Başkan tarafından hazırlanan veya Yönetim Kurulu üyelerinin

salt çoğunluğunun önerdiği gündem maddelerini görüşüp karara

bağlamak,

 

(4)   Genel Kurula sunulacak faaliyet raporu ve mali raporları

görüşüp karar bağlamak,

 

(5)   Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına karar vermek ve üyeleri bu toplantılara

çağırmak,

 

(6)    Birliğin bütçesini hazırlamak,

 

(7)    Genel Kurul tarafından onaylanan Birlik bütçesinde ayrılan ödenekle

personel çalıştırmak, personel istihdam etmek, sözleşme ile

çalışanları ve danışmanları atamak, ücretlerini saptamak ve gerektiğinde bu

sözleşmeleri iptal etmek,

 

(8)    Birlik bütçesi olanakları çerçevesinde ve genel kurulun yetki vermesi üzerine taşınmaz mal almak ve/veya satmak ve/veya bunlardan birikim sağlamak, yatırımlar yapmaya ve yatırımlara katılmaya karar vermek,

 

(9)     Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda tüm kurumlar ile yurtiçi ve

yurtdışı toplantı ve ilişkiler için temsilciler seçmek,

 

(10)    Disiplin Kurulu kararlarını uygulamak,

 

(11)    Yönetim Kurulunun belirleyeceği görevlerin yapılması için gerektiğinde temsil

hakkı verebilmek,

 

(12)    Motorlu araç satıcılarının kendi aralarında haksız rekabet yoluna

gitmelerini önleyici önlemler almak,

 

(13)    Motorlu araç satıcıları arasında iyi ilişkiler kurmak,

 

(14)    Disiplin cezasını gerektiren ihbar ve şikayetleri Disiplin Kuruluna aktarmak,

 

(15)    Birliğin maddi olanağını artırıcı önlemler almak ve alınacak

ücretleri saptamak,

 

(16)    Bu Tüzüğün 27’inci maddesinin (1)’inci fıkrası kuralları

uyarınca Birlik üyelerine uyarma cezası vermek, ve

 

(17)   Bu Tüzük kuralları uyarınca verilen görev ve yetkileri yapmak veya  kullanmak.

 

Yönetim              20.    (1)    Yönetim Kurulu, gündem belirtmek suretiyle Başkan tarafından veya Yönetim

Kurulu                                   Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğunun isteği ve çağrısı üzerine ayda en

Toplantıları                           az bir kez toplanır.

 

(2)    Yönetim Kurulunun toplantı yetersayısı, Başkan ve asil üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

 

(3)     Yönetim Kuruluna, Başkan veya yokluğunda Asbaşkan Başkanlık eder.

 

Yönetim             21.      (1)    Yönetim Kurulunda, Başkan ve her üyenin bir oy hakkı vardır.

Kurulu                      

(2)    Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

 

(3)    Oyların eşitliği durumunda toplantı Başkanının ayırt edici oyu vardır.

 

(4)    Kararlar, Yönetim Kurulu karar defterine Yazman tarafından geçirilir ve toplantıya katılanlarca imzalanır. Karara karşı olan üye isterse karara karşı olma nedenlerini ve gerekçelerini yazdırarak imzalar.

 

Denetleme           22.     (1)    Denetme Kurulu, Birliğin mali denetim organıdır. Denetleme Kurulu,

Kurulunun                             Genel Kurul tarafından seçilen üç asil bir yedek üyeden oluşur. Denetleme

Oluşumu,                               Kurulu gerekli olduğu zaman toplanır. Toplantı, üye tam sayısı ile   yapılır.

Görev ve                                 Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Üyelerinden herhangi Yetkileri                                 birinin mazeretsiz iki defa üst üste toplantılara katılmaması durumunda üyeliği

düşer, yerine yedek üye geçer. Denetleme Kurulunun görev süresi iki yıldır.

   

(2)     Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

 

(A)       Birliğin hesapları ile ilgili defter ve evrakları denetlemek,

 

(B)       Kayıtların düzgün bir şekilde tutulmasını sağlamak,

 

(C)       Mali konularda zorunlu ve acil nedenlerin çıkması durumunda

Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,

 

(Ç)       Hesaplar ile Yönetim Kurulunun mali çalışmaları

hakkındaki görüşlerini rapor halinde Yönetim Kurulu ve

Genel Kurula sunmak,

 

 • Genel Kurul toplantısında hazır bulunmak,

 

 •      Birlik tarafından (A) Sınıfı, (B) Sınıfı ve (C) Sınıfı Sınıflandırma

Belgesi müracaatında bulunan motorlu araç satıcılarının işyerlerini  denetlemek ve Yönetim Kuruluna değerlendirme sonucuna ilişkin raporu sunmak.

 

Disiplin                  23.     (1)  Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil bir yedek

Kurulunun                             üyeden oluşur. Gerekli olduğu zaman toplanır. Toplantı, üye tam sayısı ile

Oluşumu,                               yapılır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluk ile alınır. Üyelerden

Görev ve                                 herhangi birinin mazeretsiz iki defa üst üste toplantılara katılmaması

Yetkileri                                durumunda üyeliği düşer, yerine yedek üye geçer. Disiplin Kurulu görev süresi iki yıldır.

 

(2)   Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

 

(A)       Yönetim Kurulundan aktarılan şikayet konularını inceleyip

karara bağlamak,

 

(B)       Bu Tüzüğün 27’ncı maddesinin (1)’inci fıkrası kuralları

uyarınca verilen uyarma cezalarına karşı yapılan itirazları

görüşüp karara bağlamak,

 

(C)       Bu Tüzüğün 27’ncı maddesinin (2)’inci fıkrası kuralları

uyarınca, Birlik üyelerine, kınama, üyelikten geçici süre ile

çıkarma ve üyelikten çıkarma cezası vermek.

 

 

Disiplin Cezaları İle İlgili Kurallar

 

Disiplin                 24.  Birlik üyelerine uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

Cezalarının

Türleri                                     (1)      Uyarma cezası,

(2)       Kınama cezası,

(3)       Üyelikten çıkarma cezası.

 

Disiplin                 25.   (1)     Uyarma cezası gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır;

Cezası

Uygulanacak                          (A)      Birliğin amaçlarına ulaşması için yapılan

Eylem ve                                            işlem, eylem ve girişimleri engellemek,

Davranışlar

(B)       Birlik organlarının aldığı kararlara uymamak,

(2)    Kınama cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır;

 

(A)       Uyarma cezası almasına karşın aynı eylem ve

davranışı tekrarlamak,

 

(B)      Birlik amaçlarına aykırı hareket etmek ve birliğe zarar verici davranışlarda bulunmak.

 

(3)     Üyelikten çıkarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar

şunlardır;

 

(A)       Birliğe girmek için gerekli üyelik koşullarını kaybetmek, ve

 

(B)       Ödemesi gereken yıllık üyelik aidatını ödememek.

 

Disiplin                 26.    (1)    Uyarma cezası verilirken aşağıdaki yöntem uygulanır;

Cezası 

Verme                                    (A)      Uyarma cezası bu Tüzüğün 26’ncı maddesinin

Yetkisi ve                                           (1)’inci fıkrası kuralları uyarınca Yönetim Kurulu

Yöntem                                              tarafından verilir.

 

(B)       Uyarma cezası, disiplin suçunun işlendiği tarihten başlayarak otuz

gün içerisinde verilip ilgili üyeye tebliğ edilir.

 

(C)       Uyarma cezası verilen üye, cezanın kendisine tebliğinden başlayarak

on beş gün içerisinde Yönetim Kuruluna itiraz edebilir.

 

(Ç)       Süresi içerisinde itiraz yapılmayan uyarma cezaları kesinleşir.

 

(D)       Süresi içerisinde yapılan itirazlar Yönetim Kurulu tarafından otuz

gün içerisinde görüşülerek karara bağlanır.

 

(2) Kınama, ve üyelikten çıkarma cezası verilirken aşağıdaki yöntem uygulanır;

 

(A)      Kınama ve üyelikten çıkarma cezası, bu Tüzüğün 26’ncı maddesinin

(2)‘inci, (3)’üncü ve (4)’üncü fırkası kuralları uyarınca Yönetim

Kurulunun önerisi üzerine Disiplin Kurulu tarafından üye tamsayısının

salt çoğunluğunun kararı ile verilir.

 

(B)       Disiplin Kurulu, yukarıdaki (A) bendi kuralları uyarınca kendine tebliğ

edilen bir konuyu tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde

görüşerek karara bağlar.

 

(3)   Yukarıdaki (2)’nci fıkra kuralları uyarınca üyelikten çıkarılma cezası alan

üyenin Genel Kurula başvurma hakkı vardır. Üyelikten çıkarılma cezası alan üye Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yeniden birliğe üye olabilir.

 

(4)   Üyelikten çıkarma cezası alan üye birliğe yeniden üye olurken parasal

borçlarını birliğe ödemekle yükümlüdürler.

 

(5)  Üyelikten çıkarma cezası alan üyenin Mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

 

Savunma           27.      (1)     Disiplin suçu ile itham edilen üyenin, ithamın kendisine ihbar edildiği tarihten Hakkı                                     itibaren on beş gün içerisinde savunmasını Yönetim Kuruluna yazılı olarak

bildirir.

 

(2)     Üyenin, kınama ve üyelikten çıkarma cezası gerektiren durumlarla ilgili savunması, Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna karardan en geç iki gün önce iletilir. Disiplin Kurulu kararı, savunma yapan üyenin savunmasını değerlendirdikten sonra verir.

 

(3)     (1)’inci maddede belirtilen on beş günlük süre içerisinde savunmasını Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmeyen üye, savunma hakkından feragat etmiş sayılır.

 

Mali Kurallar

 

Birliğin               28.         Birliğinin gelirleri şunlardır;

Gelirleri  

(1)        Üye kayıt ücreti,

(2)        Üye yıllık aidatı,

(3)        Danışma karşılığı alınan ücret,

(4)        Hisse, belge ücreti, faiz vs. gelirler,

(5)        Yayın gelirleri,

(6)        Bağış ve her türlü yardımlar, ve

(7)        Taşınır ve taşınmaz mal gelirleri,

 

Birliğin                29.        Birliğin harcaması ile ilgili esas ve yöntemler, Yönetim kurulu tarafından

Harcamaları                    belirlenir ve Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunun vereceği yetki

Kayıt                                çerçevesinde Sayman tarafından yapılır.

Ücreti ve   

Üyelik aidatı                   (1)  Birliğe üye olacak motorlu araç satıcısının kayıt ücretini ve yıllık üyelik

aidatını ödemesi zorunludur.

 

(2) Yıllık üyelik aidatı yürürlükteki brüt aylık asgari ücretin iki katını, kayıt ücreti

ise yıllık üyelik aidatının beş katını aşamayacak şekilde Genel Kurul tarafından saptanır.

 

(3) Genel Kurul toplantısına katılacak üyenin kayıt ücretinin ve yıllık üyelik aidatının tamamını ödemiş olması koşuldur.

 

Birliğin                  30.        Birlik, aşağıda yazılı olan defterleri tutar

Defterleri

(1)        Üye Kayıt Defteri,

(2)        Karar Defteri,

(3)        Gelen ve Giden Evrak Defteri,

(4)        Gelir ve Gider Defteri,

(5)        Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defterleri, ve

(6)        Sicil Defteri.

(7) Demirbaş Defteri

 

Dernek Defterleri ve

Belgelerin şekli    31.

 

Dernek, üye kayıt defteri, karar defteri ve gelen giden evrak defteri, Gelir-Gider Defteri, Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri, Sicil Defteri ile Demirbaş Defteri tutar. Dernek gelirleri Alındı Belgesi ile toplanır ve giderler Harcama Belgesi ile yapılır. Alındı belgesinde, ödeme veya bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış ve ödenti toplayacak kimseleri Yönetim Kurulu bir kararla belirler ve bunlar adına yetki belgesi düzenler. Ayrıca toplanan yardımlar karşılığında verilen Kulüp makbuzlarının her biri önceden  Kaymakamlığa mühürlettirilir.

 

 

Derneğin Feshi ve Tasfiye 32.

Derneğin feshi kararı ile birlikte Dernek mallarını kamuya yararlı herhangi bir derneğe devir ve teslimi, Derneğin alacak ve borçlarının tasfiyesi gibi gerekli işlemler hakkında Genel Kurul’ca karar verilir. Genel Kurulun fesih ve tasfiye kararları 2/3 çoğunluk oyu ile alınır ve karar günü görevde bulunan Yönetim Kurulunca yerine getirilir.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

VE FESİH                         33.

 

Tüzük maddelerinin değiştirilmesi gerektiğinde yasalar ve bu Tüzük hükümlerine göre toplanacak Genel Kurul’a, Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin katılması şarttır.  Bu şekilde toplantı sağlanamaz ise ikinci bir defa toplanmak üzere erteleme yapılır.  İkinci toplantıya gelen üyelerin sayısı ne olursa olsun gündem görüşülür ancak bu toplantıya iştirak eden üye sayısı Kulübün Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayıları toplamından az olamaz.  Değişiklik önerilerinin toplantıdan 10 gün önce Genel Kurul üyelerine gönderilmiş olması gerekir.

 

 

 

 

Geçici ve Son Kurallar

 

Geçici                     34.        Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önce motorlu araç satış ve ithalini

Madde                                 yapan gerçek veya tüzel kişiler, bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten

                                             başlayarak altı ay içinde bu Tüzük kurallarının öngördüğü düzenlemeleri yerine

getirerek üyelik kaydı yapabilirler.

 

 

Tüzük                    35.        Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu toplantı ve karar

Yapma                                 tutanakları ve Birliğin diğer çalışma koşullarını içeren hususlarda, Birliğin görüş Yetkisi                           ve önerileri dikkate alınarak tüzük ve yönetmelik yapabilir.

 

 

Yürürlüğe             36.          Bu Tüzük, Genele Kurul tarihi itibariyle yürürlüğe

Giriş                                     girer.

           

Masib.net @ 2015. Tüm hakkı Saklıdır.